Statut

UCHWAŁA NR NR VI/54/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr.142, poz1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz.
721 z 1997 r. z późn. zmianami. Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie Statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc: Uchwała Nr XV/141/04 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie statutu
Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu w Sidzinie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr Nr VI/54/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY PROMOCJI TURYSTYKI I SPORTU BYSTRA –
SIDZINA

CZĘŚĆ I.

Przepisy ogólne

§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu zwany dalej GOKPTiS jest instytucją kultury Gminy
Bystra-Sidzina upowszechniającą, dziedzictwo kulturowe, zajmującą się promowaniem gminy i rozwojem
turystyki w gminie oraz działa na podstawie przepisów i niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą GOKPTiS jest Sołectwo Sidzina – Budynek OSP, a obszarem jego działalności – Gmina Bystra-
Sidzina.
2. Organizatorem GOKPTiS jest Gmina Bystra- Sidzina, GOKPTiS korzysta z pomocy merytorycznej
Małopolskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.
3. GOKPTiS prowadzi swoją działalność na zasadach określonych dla instytucji kultury
4. GOKPTiS używa podłużnej pieczęci z nazwą i adresem siedziby w pełnym brzmieniu:
„Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w Sidzinie
34 – 236 Sidzina 998 NIP: 735-10-59-726″.

CZĘŚĆ II.

Cel i przedmiot działania

§ 3.
Celem nadrzędnym GOKPTiS jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wartości
kulturowych oraz propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.
§ 4.
GOKPTiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, kultury fizycznej
i rekreacji, tworzenia warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, w tym sportu amatorskiego,
wspomaganie sportu wyczynowego, organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie
i zarządzanie przekazanymi obiektami sportowymi. Propaguje gminę jako atrakcyjną miejscowość turystyczną,
podkreślając jej walory przyrodniczo-kulturowe, wykonuje zadania z zakresu informacji, obsługi ruchu
turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych, a także wykonuje zadania w zakresie kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w utworzonej instytucji kultury pn. Skansen w Sidzinie – Muzeum
Kultury Ludowej w oparciu o własny regulamin opracowany na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 5.
Do zakresu działania GOKPTiS należy w szczególności:
1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką.
4) Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie koncepcji ruchu turystycznego i promocji gminy.
5) Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej, w tym
Górali Babiogórskich oraz wspieranie rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru. Współpraca ze Stowarzyszeniem
Gmin Babiogórskich oraz Skansenem.
6) Działanie na rzecz podwyższenia jakości i skuteczności oddziaływania istniejących walorów turystycznych.
7) Współpraca z Urzędem Gminy w przygotowaniu ofert inwestycyjno- turystycznych i informacji turystycznej.
8) Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji zadań kultury, turystyki i sportu.
9) Organizowanie bazy danych z zakresu produktu turystycznego Gminy Bystra- Sidzina.
10) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie rozwoju kulturalno-turystycznego gminy i regionu.
11) Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
12) Organizowanie różnorodnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym.
13) Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, turystyki ,sportu, instytucjami naukowymi,
oświatowo-wychowawczymi, ochrony przyrody i środowiska; stowarzyszeniami, organizacjami
młodzieżowymi i społecznymi.
14) Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki i agroturystyki wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
15) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wspólne organizowanie
imprez z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16) Tworzenie zespołów (folklorystycznych, tanecznych, muzycznych, wokalno- tanecznych) ich rejestracja
i wspieranie działalności już istniejących orkiestr i zespołów.
17) Uczestniczenie w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych.
18) Rozpowszechnianie w środkach masowej informacji wiadomości o turystycznych, przyrodniczych
i kulturowych walorach Gminy Bystra- Sidzina.
19) Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, promocji i turystyki.
20) Prowadzenie stron internetowych.
21) Współpraca z jednostkami OSP w zakresie realizacji zadań kultury i sportu.
22) Organizowanie stałych imprez kulturalno-artystycznych jak: dożynki, konkurs palm wielkanocnych, konkurs
dekoracji bożonarodzeniowych i innych ujętych w corocznym planie.
23) Zarządzanie komunalną infrastrukturą sportową oraz bieżące utrzymanie ich funkcjonowania.
24) Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi
uregulowaniami prawnymi.
25) Udostępnienie bazy sportowej według zapotrzebowania społecznego:
– klubom sportowym
– organizacjom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, zakładom pracy oraz osobom
fizycznym i prawnym,
– placówkom oświatowym.
26) Organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
27) Organizacja imprez masowych sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.
28) Realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie sportu i rekreacji.
29) Koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozrywek sportowych zgodnie ze szkolnym oraz gminnym
kalendarzem imprez.
30) Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
31) Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieżowymi i innymi
organizacjami pozarządowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym realizującymi zadania z zakresu sportu,
kultury fizycznej i turystyki.
32) Tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego.
33) Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania kultury fizycznej i rekreacji.
34) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
§ 6.
GOKPTiS może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1) Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki.
2) Prowadzić naukę języków obcych.
3) Prowadzić impresariat artystyczny.
4) Organizować imprezy turystyczne, sportowe, rozrywkowe i artystyczne.
5) Prowadzić usługową działalność wydawniczą.
6) Świadczyć usługi plastyczne, poligraficzne, filmowe w tym wideo rejestrację itp.
7) Udostępnić za odpowiedzialnością użytkowników urządzenia internetowe.
8) Prowadzić wypożyczalnie sprzętu technicznego i innego oraz multimedialnego.
9) Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.
10) Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)
11) Świadczyć usługi gastronomiczne i turystyczne.
12) Prowadzić działalność instruktażowo- metodyczną.

CZĘŚĆ III.

Organizacja i zarządzanie

§ 7.
1. GOKPTiS kieruje Dyrektor, który decyduje o jego działalności, reprezentuje GOKPTiS na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za jego organizację i funkcjonowanie.
2. Dyrektora GOKPTiS powołuje Wójt Gminy Bystra- Sidzina w drodze powierzenia lub konkursu i sprawuje
nadzór nad jego działalnością. Kadencja Dyrektora GOKPTiS trwa 5 lat i może być przedłużona przez Wójta
Gminy, po uzyskaniu opinii Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Bystra-
Sidzina.
3. Dyrektora GOKPTiS może odwołać Wójt Gminy Bystra- Sidzina.
4. Odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury
i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.
§ 8.
1. Pracownicy GOKPTiS powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przepisach aktualnie obowiązujących w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych
stanowisk w instytucjach upowszechniania kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników
GOKPTiS opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
obowiązujących przepisach w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
§ 9.
Szczegółową organizację GOKPTiS ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, którego projekt
przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Bystra- Sidzina.

CZĘŚĆ IV.

Majątek i finanse

§ 10.
1. Mienie zarządzane przez GOKPTiS stanowi własność komunalną.
2. Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe i inne będące własnością Gminy Bystra-Sidzina przekazane
jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania oraz ruchomości i środki finansowe
w zakresie ustalonym w budżecie Gminy.
3. GOKPTiS gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego
prawidłową eksploatację i ochronę.
4. Działalność GOKPTiS jest finansowana ze środków przekazanych z budżetu Gminy, dobrowolnych wpłat
osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów własnych.
§ 11.
1. GOKPTiS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z organizatorem na zasadach ustalonych dla
instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOKPTiS jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora,
uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie Gminy Bystra-Sidzina. Dyrektor przedstawia roczny plan
działalności GOKPTiS Radzie Gminy do zaopiniowania.
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury składa corocznie Wójtowi Gminy i Radzie Gminy sprawozdanie
z prowadzonej działalności finansowej i programowej.
4. Wszelkie zmiany zatwierdza Dyrektor GOKPTiS po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
5. GOKPTiS może prowadzić działalność usługową, z której dochody przeznacza na cele statutowe.

CZĘŚĆ V.

Postanowienia końcowe

§ 12.
1. Dyrektor GOKPTiS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. Statut GOKPTiS uchwala Rada Gminy Bystra-Sidzina.
3. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
4. Likwidacja GOKPTiS może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy w sposób zgodny z właściwymi
ustawami.
§ 13.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci ważność dotychczasowy statut GOKPTiS.

Skip to content