Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury Promocji , Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w Sidzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Promocji , Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w Sidzinie.

I. Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Kultury Promocji , Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w Sidzinie
Tel 182699001, 500 139 508
Faks: 182699001
e-mail: goksidzina@op.pl
Adres korespondencyjny: 34-236 Sidzina 998

II. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Trwają prace nad budową nowej strony www spełniającej wymagania zgodnie z norma WCAG 2.1.
Alternatywnym sposobem dostępu do treści publikowanych przez jednostkę jest śledzenie informacji na profilu https://www.facebook
kulturalnie Bystra-Sidzina  oraz kontakt telefoniczny z ośrodkiem: 18 26 99001; 500 139 508

III. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

IV. Skargi i odwołania.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Teresa Turowska e-mail: goksidzina@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 99 001; 500 139 508. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

V. Dostępność architektoniczna

 • Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, bez oznakowania dla niepełnosprawnych
 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z poziomu parkingu.
 • Główne drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • W budynku nie znajduje się winda.
 • Schody na pierwsze piętro są zaopatrzone w barierki.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Biuro Dyrektora oraz administracja zlokalizowane są na piętrze,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

VI. Dostępność cyfrowa.

 • Jednostka prowadzi jedną stronę internetową pod adresem https://www.gminnyosrodekkulturybystrasidzina.pl/

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gminnyosrodekkulturybystrasidzina.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2011 rok

Skip to content