Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu „Opowieść Wigilijna

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu „Opowieść Wigilijna” Tegorocznym tematem prac jest hasło: „Opłatek “Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być „ dobrym i podzielnym jak chleb”Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest napisanie historii -opowiadania,gawędy…… Regulamin konkursu „Opowieść Wigilijna”-2020 Zasady udziału w konkursie:1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych .2. Każdy uczestnik tworzy jedną pracę w formie opowiadania,gawędy ….3. Prace należy opisać,zawierając takie informacje jak : imię i nazwisko autora,nazwa szkoły,klasa.4. Prace należy składać do 10 stycznia 2021r.-w siedzibie GOKPTiS (remiza OSP)-pocztą na adres : GOKPTiS Bystra-Sidzina 34-236 Sidzina 998-e-mail: goksidzina@op.pl5. Oficjalne ogłoszenia wyników nastąpi w styczniu 2021r na profilu portalu Facebook -Kulturalnie Bystra-Sidzina6. Przy ocenie prac Komisja Konkursu weźmie pod uwagę następujące kryteria:a)zgodność z tematyką konkursową b)pomysłowość autora i oryginalność utworuc)walory artystyczne i edukacyjne.7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu8. Prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora .Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi ,przechodzą na Organizatora w momencie przesłania utworu do Organizatora,co wiąże się ze zgłoszeniem do Konkursu i akceptacją niniejszego Regulaminu. Tym samym Organizator zyskuje prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonywania i zgłoszenia utworu ,w tym zezwoleniu na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.9. Złożenie pracy konkursowej jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z klauzurą informacyjną.

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content